wmkvastgoed.nl gebruikt cookies om de website naar behoren te laten werken, om functies voor social media te bieden en om onze website te analyseren. Lees meer over ons Privacybeleid.

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden WMK Vastgoed

 

1. Algemene bepalingen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening aan opdrachtgevers met betrekking tot landelijk vastgoed, bedrijfsmatig vastgoed en vastgoed met bestemming wonen in Nederland. Voor zover niet anders blijkt wordt onder onroerend(e) goed(eren) verstaan onroerende zaken en beperkte rechten daarop.

1.2 Het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

1.3 WMK Vastgoed voert door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van haar opdrachtgever uit. Tenzij anders overeengekomen mag WMK Vastgoed de werkzaamheden, nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder zijn verantwoording, laten uitvoeren.

1.4 In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan WMK Vastgoed verschuldigd zijn.

1.5 In geval van overlijden van de opdrachtgever eindigt de opdracht op het tijdstip waarop WMK Vastgoed van het overlijden kennis krijgt. Het bepaalde in artikel 4.2 is van overeenkomstige toepassing.

1.6 In geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, is WMK Vastgoed gerechtigd de tussen haar en opdrachtgever bestaande overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te beëindigen. Overeengekomen kosten aan derden, zoals advertentiekosten en dergelijke, kunnen in rekening worden gebracht.

1.7 Vorderingen wegens verschuldigd honorarium zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt of opdrachtgever en WMK Vastgoed anders overeenkomen. Dit geldt eveneens ten aanzien van gedane verschotten en gemaakte onkosten. Opdrachtgever en WMK Vastgoed kunnen betaling vooruit door de opdrachtgever overeenkomen. Zij kunnen ook tussentijdse afrekening van gedane verschotten en gemaakte onkosten overeenkomen.

1.8 De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honoraria, verschotten of onkosten is verzocht en van wie binnen 30 dagen na een tweede schriftelijk verzoek nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die WMK Vastgoed, vanaf het moment van verstrijken van deze 30 dagen zowel in als buiten rechte ter inning van haar vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd; het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente (art 6:119 BW). Deze aansprakelijkheid voor inningskosten en verschuldigdheid van rente vervalt, indien en voor zover dit wordt beslist bij uitspraak van de geschillencommissie of de rechter, in samenhang met diens oordeel dat het aan honoraria, verschotten of onkosten in rekening gebrachte bedrag niet verschuldigd is.

1.9 Opdrachtgever en WMK Vastgoed kunnen de wijze en/of het tijdstip van afrekening in de opdracht nader overeenkomen.

1.10 Op deze opdracht is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

2. Diensten inzake tot stand komen van overeenkomsten

2.1 Onder opdracht wordt voor zover niet anders blijkt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake onroerend goed.

2.2 WMK Vastgoed draagt zorg dat de opdrachtgever beschikt over informatie omtrent het dienstenpakket van WMK Vastgoed, de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht en de gebruikelijke gang van zaken bij transacties met betrekking tot onroerend goed.

2.3 Een opdracht dient schriftelijk te worden vastgelegd. Bij ontbreken daarvan heeft WMK Vastgoed geen recht op betaling van honorarium, verschotten of onkosten, tenzij zij het bestaan van een opdracht alsnog kan bewijzen.

2.4 Tenzij anders overeengekomen staan de opdrachtgever uit hoofde van zijn opdracht onder meer de volgende diensten ter beschikking:

-    bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;
-    beoordeling van de waarde van het betreffende onroerend goed;
-    besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;
-    advies over en het voeren van onderhandelingen;
-    begeleiding bij de afwikkeling.

2.5 WMK Vastgoed onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot een onroerend goed ter zake waarvan hij reeds opdracht heeft van een andere opdrachtgever. Vloeit uit een lopende opdracht voort dat WMK Vastgoed aan die opdrachtgever een dienst verleent met betrekking tot onroerend goed ten aanzien waarvan hij tegelijkertijd uit hoofde van een andere lopende opdracht een dienst zou moeten verlenen aan een andere opdrachtgever, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan overlegt WMK Vastgoed met, te zijner keuze, elk van deze opdrachtgevers of een van hen. WMK Vastgoed opent dit overleg in ieder geval zodra het stadium van onderhandelingen tussen de betreffende opdrachtgevers wordt bereikt. Het overleg dient te leiden tot het opschorten of eventueel beëindigen van een van de opdrachten. Bij het overleg stelt WMK Vastgoed tevens de mogelijkheid aan de orde dat de opdrachtgever wiens opdracht wordt opgeschort of beëindigd een collega-vastgoeddeskundige inschakelt. Komt, al dan niet in strijd met het voorgaande, tussen de opdrachtgevers van WMK Vastgoed een overeenkomst tot stand, dan kan WMK Vastgoed in gevallen waarin de wet zich niet tegen het in rekening brengen van honorarium verzet, daaraan slechts ten opzichte van een van hen een recht op honorarium ontlenen.

2.6 De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan WMK Vastgoed in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever, aan de opdracht kunnen echter volmachten worden verbonden en deze kunnen ook later worden verstrekt.

2.7 De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die WMK Vastgoed bij het vervullen van zijn opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen. De opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan WMK Vastgoed behoudens in zoverre uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Hij brengt buiten WMK Vastgoed om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen. Indien in strijd met dit artikel een overeenkomst tot stand komt, is de opdrachtgever honorarium verschuldigd.

2.8 Indien een opdrachtgever aan verschillende adviseurs opdracht geeft met betrekking tot hetzelfde object, dienen de adviseurs, als zij met dit feit bekend zijn, een onderlinge afspraak te maken over de verdeling van het honorarium en moeten met de opdrachtgever afspraken worden gemaakt over de externe kosten. Gebeurt dit niet, dan is de opdrachtgever aan elke adviseur honorarium en externe kosten verschuldigd.

2.9 Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd. Hij eindigt onder meer door:

-    vervulling door WMK Vastgoed;
-    intrekking door de opdrachtgever;
-    teruggaaf door WMK Vastgoed.

2.10   WMK Vastgoed heeft zijn opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst als gevolg van door hem verleende diensten tot stand is gekomen. Het vervuld zijn van de opdracht laat onverlet zijn uit de opdracht voortvloeiende verplichting om de opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk.
Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden. Als datum voor een beëindiging van de opdracht geldt de datum, waarop WMK Vastgoed respectievelijk de opdrachtgever de schriftelijke mededeling inzake het intrekken of teruggeven ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum. Bij beëindiging of opschorting van de opdracht kunnen kosten in rekening worden gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.1, 4.2 en 4.3. Na het einde van de opdracht kunnen honorariumverplichtingen ontstaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.2.

3. Honorarium  

3.1 De opdrachtgever is aan WMK Vastgoed een honorarium verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht. Dit geldt ook indien deze overeenkomst niet het gevolg is van door de WMK Vastgoed verleende diensten, tenzij het een opdracht betreft van een opdrachtgever (koper of huurder) en deze koopt of huurt buiten het gebied waarop de opdracht betrekking heeft.

3.2 De opdrachtgever is eveneens een honorarium verschuldigd indien de overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht maar het gevolg is van handelen in strijd met artikel 2.7 of deze totstandkoming verband houdt met dienstverlening van de makelaar-taxateur aan de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht. Dit verband wordt behoudens tegenbewijs verondersteld aanwezig te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen drie maanden na het einde van de opdracht. Indien de opdracht eindigt als gevolg van intrekking door de opdrachtgever en de opdrachtgever bij de intrekking een termijn in acht neemt, is bovengenoemde periode van drie maanden zoveel korter als er tijd ligt tussen het moment waarop WMK Vastgoed de schriftelijke mededeling inzake de intrekking ontvangt en dat waarop de opdracht eindigt. Het voorgaande geldt niet indien ten tijde van het einde van de opdracht een soortgelijke opdracht aan een andere adviseur is verstrekt en deze opdracht op het moment van totstandkoming van de overeenkomst nog loopt.

3.3 Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van een der partijen of om andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van WMK Vastgoed op honorarium onverlet. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op honorarium daarvan afhankelijk, tenzij een van de partijen of beide de betreffende voorwaarde niet overeenkomstig de strekking hanteren.

3.4 Het bedrag van het honorarium is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst, ook al wijkt deze af van de opdracht en ongeacht of de overeenkomst tijdens de looptijd van de opdracht dan wel na het einde daarvan tot stand komt. Het bedrag wordt bepaald door hetgeen WMK Vastgoed en opdrachtgever zijn overeengekomen. Wanneer een honorariumverplichting overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.2 ontstaat na het einde van de opdracht, WMK Vastgoed nauwelijks werkzaamheden heeft verricht en de opdrachtgever daar niet of nauwelijks voordeel van heeft gehad, bedraagt het honorarium een naar redelijkheid vast te stellen deel van het tarief.

3.5 Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan het onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.

3.6 Over de kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals notariële kosten en overdrachtsbelasting, is geen honorarium verschuldigd. De verschuldigdheid en het bedrag van het honorarium worden niet beïnvloed door hetgeen de partijen bij de overeenkomst daaromtrent onderling overeenkomen.

3.7 In geval WMK Vastgoed door toedoen van zijn opdrachtgever niet kan vaststellen over welk bedrag hij honorarium in rekening moet brengen, heeft hij het recht dit bedrag volgens eigen taxatie te bepalen en is de naar dit bedrag berekende honorarium verschuldigd.

3.8 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.3 is het honorarium verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

3.9 WMK Vastgoed kan deeldiensten aanbieden, waarvoor een apart tarief tussen WMK Vastgoed en opdrachtgever moet worden overeengekomen.

4. Overige kosten

4.1 Tenzij anders overeengekomen vergoedt de opdrachtgever de kosten die de WMK Vastgoed ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient WMK Vastgoed tevoren met zijn opdrachtgever overleg te plegen. Een en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggaaf of anderszins.

4.2 Onverminderd het in artikel 4.1 gestelde is de opdrachtgever die een opdracht tot dienstverlening intrekt of opschort bovendien aan WMK Vastgoed een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 15% van het honorarium passend bij de laatst gehanteerde vraagprijs dan wel een vooraf overeengekomen andere vergoeding. Indien over de hoogte van deze vergoeding geen afspraken zijn gemaakt, dient deze naar redelijkheid te worden vastgesteld.

4.3 Opdrachtgever en WMK Vastgoed kunnen, indien daartoe aanleiding is, het bepaalde in artikel 4.2 van overeenkomstige toepassing verklaren voor geval de opdracht op andere wijze dan door intrekking eindigt.

5. Koop en Verkoop

5.1 Indien de hoogte van het honorarium afhankelijk is gesteld van de koopsom, wordt onder koopsom verstaan:

a.  Het bedrag dat koper en verkoper als zodanig overeenkomen. Is over de koopsom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen dan wordt onder koopsom mede verstaan het bedrag van de omzetbelasting tenzij de koper gerechtigd is om de omzetbelasting in aftrek te brengen;

b.  Indien bij een overeenkomst van koop en verkoop de tegenprestatie bestaat uit een lijfrentevergoeding: De waarde welke aan het onroerend goed wordt toegekend ter berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting;

c.  Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken:
Het overeengekomen bedrag van koop- en aanneemsom tezamen dan wel de verwachte, uit de overeenkomst blijkende bouwsom of stichtings- kosten; een en ander met inbegrip van de omzet- belasting, tenzij de koper gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen;

d.  Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan wel van een opstal op erfpachtgrond:
Het bedrag dat de koper en verkoper als zodanig overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis;

e.  Bij koop en verkoop van appartementsrechten: De koopsom van het appartementsrecht;

f.   Bij koop en verkoop van lidmaatschapsrechten in een coöperatie tot exploitatie van onroerend goed of van aandelen in onverdeelde eigendommen:
De koopsom van het betreffende lidmaatschapsrecht of aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening;

g.  Bij koop en verkoop van aandelen in een naamloze of besloten vennootschap:
De, blijkens het betreffende aantal aandelen, verhandelde fractie in de verkoopwaarde van het onroerend goed van de vennootschap;

h.  Bij ruilkoop:
De gezamenlijke waarde van de daarbij betrokken onroerende goederen.

5.2 Met koop en verkoop worden gelijkgesteld overeenkomsten

a.  van ruilkoop;
b.  van huurkoop;
c.  van koop en verkoop op afbetaling;
d.  van koop en verkoop die niet of niet zonder meer de verplichting tot eigendomsoverdracht bevatten (economische overdracht);
e.  tot het vestigen van het recht van erfpacht of opstal;
f.   van financial lease.

5.3 Indien er, behalve het onroerend goed, ook roerende zaken (bijvoorbeeld in de vorm van meubilair, stoffering en inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) worden gekocht en verkocht, of er tevens vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden worden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar worden overeengekomen, wordt onder koopsom mede verstaan de koopsom van deze zaken en vermogensrechten.

6. Huur en Verhuur

6.1 Indien de hoogte van het honorarium afhankelijk is gesteld van de huursom, wordt onder huursom verstaan:

De prestatie die de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van het onroerend goed voor het eerste huurjaar. Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar, dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds vastligt en het kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke tred houden van de huur met de waardeontwikkeling van de euro: het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop zij betrekking hebben. Indien de huursom niet in geld wordt uitgedrukt: Het bedrag dat WMK Vastgoed volgens eigen taxatie juist acht.

6.2 Gedeelten van huurjaren gelden voor de berekening van het honorarium als geheel huurjaar. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd en overeenkomsten voor korter dan vijf jaar die voorzien in verlenging door optie of anderszins, worden voor de berekening van het honorarium beschouwd als overeenkomsten aangegaan voor een periode van vijf jaar of zoveel minder als overeenstemt met een in de overeenkomst voorziene einddatum. In overeenkomsten voor een periode van vijf jaar of langer als mogelijkheid opgenomen optiejaren of jaren van stilzwijgende verlenging hebben geen invloed op hoogte van het honorarium.

6.3 Met overeenkomsten van huur en verhuur worden gelijkgesteld:

a.  pachtovereenkomsten;
b.  huur-ruilovereenkomsten;
c.  overeenkomsten tot ingebruikgeving;
d.  overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik of bewoning;
e.  andere vergelijkbare overeenkomsten zoals leasing.

6.4 Indien ter gelegenheid van de totstandkoming van de huurovereenkomst een optierecht tot koop, een voorkeursrecht tot koop, of een koopplicht wordt overeengekomen voor een som waarvan de grootte of de wijze van berekening daarvan in de overeenkomst is vastgelegd of die met behulp van WMK Vastgoed moet worden bepaald en de koop wordt geëffectueerd tijdens de overeengekomen of verlengde looptijd van de oorspronkelijke of vernieuwde huurovereenkomst, is tevens honorarium wegens de koop en verkoop verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen honorering bij koop en verkoop. Indien over de hoogte van tarieven bij koop en verkoop geen afspraken zijn gemaakt, dient het honorarium naar redelijkheid te worden vastgesteld.

6.5 Indien er roerende zaken (zoals meubilair, stoffering, inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mede worden gehuurd of verhuurd, wordt onder huursom mede begrepen de voor deze goederen overeengekomen huurprijs. Worden de goederen mede gekocht en verkocht of worden vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar overeengekomen, dan is daarover honorarium verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen tarieven bij koop en verkoop. Indien over de hoogte van het honorarium bij koop en verkoop geen afspraken zijn gemaakt, dient het honorarium naar redelijkheid te worden vastgesteld.

6.6 Onder wederinhuring wordt verstaan het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst tussen dezelfde partijen met betrekking tot hetzelfde object voor een op de lopende huurtijd aansluitende periode.

6.7 Voor het opmaken van een contract inzake een huurovereenkomst bij de totstandkoming waarvan WMK Vastgoed niet betrokken was, wordt een vooraf overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van WMK Vastgoed is beperkt tot het bedrag dat wordt uitbetaald doorzijn (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraar.

 

 

Als PDF downloaden